Pozemky neznámych vlastníkov nemusia byť nočnou morou

Autor: Daniel Gelien | 11.4.2014 o 21:34 | Karma článku: 10,59 | Prečítané:  7206x

Asi sa nenájde predstaviteľ samosprávy, ktorý by sa počas výkonu svojej funkcie nestretol s problémom, že pozemok vhodný na rozvoj má ťarchu vo forme, že jeho vlastník nie je známy. A nie je to len problémom obce, ale aj pozemkových spoločenstiev alebo poľovných združení. Jednoducho pôda s konkrétnym žijúcim vlastníkom je zaujímavejšia. Samozrejme, že v prípade neznámych vlastníkov je správcom štát cez jeho pozemkový fond, ale ruku na srdce, koľkí z nás a ako dlho v mnohých projektoch čakali dlhé mesiace, kým vyjadrenie štátu obdržali. A to vyjadrenie nemusí byť práve kladné, resp. fond sa môže rozhodnuť ako správca prenajať pôdu inej osobe ako je práve obec.

Kde je vlastne ale problém? Neznámi vlastníci... Ale sú skutočne títo vlastníci neznámi? Vo väčšine nie sú, len v evidenciách katastrov nie je pri nich uvedený dátum narodenia, adresa a ostatné identifikačné znaky. A tak sa predkovia zapísaní na listoch vlastníctva stávajú neznámi, správu vykonáva štát cez jeho fond a žijúci potomkovia sa môžu len pozerať, kto a čo s majetkom ich predkov robí. Ale keď je vôľa, nemusí zostať len pri pozeraní. Aj v našej obci sme mali tento problém a rozhodli sme sa ho riešiť po svojom. Jedna z možností bolo súťaženie o to, či presvedčíme štát, aby takéto pozemky prenajal práve nám, ale prečo si zvoliť zložitú cestu s nejasným výsledkom, keď existuje iný spôsob, ktorý je právne najistejší. A ten spôsob je z neznámych vlastníkov urobiť známych a tým pádom správa štátu k takýmto pozemkom zaniká. A ako to dosiahnuť? Jednoducho, vyvolať dedičské konania, dedičstvo predediť a získať v katastri zápis nových vlastníkov, právnych nástupcov, ktorých osvedčenie o dedičstve robí novými vlastníkmi s právnym titulom, ktorý je nespochybniteľný. Nie vydržanie, ale dedičské konanie vám otvorí cestu k vysporiadaným pozemkom. Ako na to?

 

My sme sa rozhodli poňať to komplexne, lebo sme vedeli, že je to síce beh na dlhšie trate, ale s istým cieľom, o ktorý obci ide. Obecný úrad sa pripravil ako hlavný stan a zastrešil danú problematiku po všetkých stránkach, lebo bez systémového riešenia to nejde. Náš postup bol nasledovný:

 

Identifikácia vlastníka

Jednoznačne ako prvý krok musí byť identifikácia vlastníka. Ak aj je niekto zapísaný v katastri nehnuteľností bez identifikačných znakov (ako neznámy vlastník), to predsa neznamená, že tento človek neexistoval. A ak je zapísaný ako vlastník v danom katastrálnom území, je predpoklad, že v tej obci žil alebo pôsobil, inak by sa len ťažko dostal k vlastníctvu k pozemkom z danej lokality. A tak sme vypísali mená takýchto vlastníkov, zostavili z nich zoznamy a tie sme doručili najstarším občanom, resp. občanom, ktorých pamäť je ako chodiaca matrika a poprosili sme ich, aby sa nám snažili k týmto vlastníkom priradiť žijúcich právnych nástupcov (ich deti, vnúčatá alebo pravnúčatá a podobné príbuzenstvo). Takto sme identifikovali asi 80 % neznámych vlastníkov a ich potomkov. Boli aj mená, ktoré nikomu nič nehovorili a tak sme pátrali v obecnej, či farskej kronike alebo matrike, alebo sme sa podľa titulu nadobudnutia (väčšinou sú to čísla dedičských konaní), snažili dopátrať cez archívy ku kópiám takýchto dedičstiev, kde sa už dozviete viac. Ak neexistuje ani jedna z týchto možností, tak zostáva posledná šanca a to skúmať vlastníka z údajov v pozemnoknižnej vložke niekoľko desaťročí dozadu a verte, že natrafíte na mená ďalších príbuzných, ktoré vám už budú známe zo života obce a ste na najlepšej ceste dopátrať s k dedičom.

 

 

 

Oslovenie dedičov

Keď sme mali za sebou identifikáciu mŕtvych vlastníkov, ďalším krokom bolo osloviť ich právnych nástupcov. Bolo nevyhnutné podať im informáciu, že existuje vlastníctvo písané na ich predkov a požiadať ich o spoluprácu. Rátali sme s tým, že väčšina dedičov nemá trpezlivosť riešiť si dedičstvo a považuje to za zdĺhavý a byrokratický proces. Preto sme mali v talóne hneď ponuku, že nikam nemusia cestovať a nič spisovať, ponúkli sme im komplet servis, ktorý sa končil doručením osvedčenia o dedičstve a následným čakaním oznámenia katastra, že dedičstvo bolo zapísané. V prípadoch, kde sa dediči rozhodli veci riešiť, sme poskytli základné údaje o pozemkoch a ostatné náležitosti pokryli vlastnými schopnosťami ako vyvolať dedičstvo. V prípadoch, kde sa administrácii chceli vyhnúť, využili náš bezplatný servis.

 

Udelenie plnomocenstva

Aby obec mohla konať a napomáhať v dedičských veciach, musí byť na to splnomocnená, resp. musí byť na to splnomocnený jej štatutár. Preto sme doručili právnym nástupcom spracované plnomocenstvá, ktoré len podpísané vrátili späť. Podpis na takýchto plnomocesntvách sa nevyžaduje, aby bol úradne overený, pokiaľ právny nástupca žije na území Slovenskej republiky. Pokiaľ sa vyskytli dediči žijúci mimo SR (napr. ČR, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko...), tam je už nevyhnutné, aby bol podpis tejto osoby úradne overený. Po získaní podpísaných plnomocenstiev bolo možné konať ďalej.

 

Spísanie návrhov na obnovu dedičských konaní

Keď sme už disponovali plnou mocou, mohli sme vyvolať dedičské konanie. Spísali sme návrhy na obnovu dedičských konaní, ktoré sa doručujú príslušnému súdu, v obvode ktorého mal poručiteľ (teda mŕtvy vlastník) posledné trvalé bydlisko. Súd následne preveril, či už niekedy v danej veci dedičské konanie prebehlo. Ak áno, postúpil návrh spolu s pôvodným dedičským konaním príslušnému notárovi ako súdnemu komisárovi, aby vec prejednal ako novoobjavený majetok. Ak v danej veci dedičské konanie nebolo, súd opäť postúpil návrh notárovi ako nové dedičské konanie u daného vlastníka.

 

Dedičské konanie

Ak nami spísaný návrh na obnovu konaní neobsahoval plnomocenstvá všetkých možných právnych nástupcov (dedičov), boli sme notárskym úradom vyzvaní, aby sme návrh doplnili o údaje zvyšných dedičov, ktoré sme čerpali od jedného z členov rodiny, ktorý nám plnomocesntvo udelil. Na dedičskom konaní sme väčšinu dedičov zastupovali a dedičské konania sme vždy končili dohodou dedičov, ktorú sme s nimi vopred konzultovali. Mali sme záujem, aby sa pozemky nedrobili medzi dedičov a zostali ucelené a tak sme vždy dosiahli dohodu s tým, že dedičstvo získal len jeden z dedičov. V drvivej väčšine prípadov mali dediči záujem zdedené pozemky v obci odpredať a tak nebol problém dosiahnuť dohodu v tom zmysle, že to zdedí len jeden dedič, ktorý to následne odpredá. Od získanej kúpnej ceny sa odrátali náklady na dedičstvo (súdny a notársky poplatok) a čistá kúpna cena sa následne podľa dedičských podielov rozdelila medzi všetkých dedičov, o čom sa spísal úradny záznam.

 

Zápis dedičstva

Po správoplatnení osvedčení o dedičstve tieto putujú na príslušný kataster, kde sú zapísané a namiesto neznámeho vlastníka sa na listoch vlastníctva objaví známy žijúci dedič, čím správa štátu pri pôvodnom neznámom vlastníkovi zaniká. Vlastníkom je konkrétna fyzická osoba so všetkými identifikačnými znakmi, naviac s titulom nadobudnutia - osvedčenie o dedičstve, ktorý je nespochybniteľný.

 

 

 

Vysporiadanie vlastníctva

Keď máte na listoch vlastníctva zapísaného konkrétneho žijúceho vlastníka, prichádza na rad spôsob vysporiadania vlastníctva, o ktoré obci išlo. Záujmové lokality samozrejme obec vykupovala. Ostatné nehnuteľnosti mohli noví vlastníci rovnako odpredať, resp. v rámci katastrálneho územia prenajať miestnemu pozemkovému spoločenstvu.

 

Benefity poskytnuté obcou

Najväčším benefitom bol celý servis od udelenia plnomocenstva, cez zastupovanie na dedičskom konaní až po naloženie s vlastníctvom odpredajom alebo prenájmom. Na začiatku celého procesu musí mať obec návrhy pre nových vlastníkov, prečo majú mať záujem o prededenie pozemkov. V našom prípade sme im vedeli zabezpečiť následné odkúpenie alebo prenájom nehnuteľností. Tento cieľ je veľmi dôležité poznať, aby nenastala situácia, že dediči vlastníctvo získajú a následne ho nebudú mať ako využiť, resp. ho nebude mať kto odkúpiť alebo zobrať do nájmu a im vznikne povinnosť platby dane z nehnuteľností. Preto treba vidieť hneď na  začiatku cieľ a motiváciu pre dedičov, prečo majú s vami celý proces absolvovať. Vo veci všetkých týchto benefitov treba zdôrazniť, že obec za uvedené služby nikdy od nikoho neprijala žiadnu odmenu a jej celý servis bol bezplatný. Dediči uhrádzali len notárske a súdne poplatky. Bezplatnosť našej pomoci bola určená preto, lebo sme mali záujem získať v našom katastrálnom území žijúcich vlastníkov k pozemkom, aby sme rokovali s konkrétnymi osobami. A verte, že s potomkami našich predkov sme sa dohodli skôr ako so štátom, ktorý vykonával správu a jeho zástupcovia v Bratislave častokrát ani nevedia, kde sa naša obec vôbec nachádza. Nehovoriac o tom, že potomkovia našich predkov majú k našej obci iný vzťah, ako ustanovenia zákona o správe majetku neznámych vlastníkov vykonávanej štátom.

 

Výsledok

Ak vás odradil zdĺhavý proces tohto riešenia, tak váš názor na celú vec možno zmenia nasledovné fakty. Za posledné dva roky naša obec takto vysporiadala viac ako 22 hektárov poľnohospodárskej a lesnej pôdy, čo je viac ako 220 000 m2. V roku 2014 sme už týmto spôsobom prededili viac ako 5 hektárov pôdy a máme na príslušnom súde podaných viac ako 35 nových dedičských konaní, ktoré priamo zastupujeme. Sme presvedčení, že tento spôsob je najčistejší a najtransparentnejší ako z neznámeho vlastníka urobiť známeho a pohnúť sa vo vlastnom katastri o krok vpred. Možno na to treba trochu času a trpezlivosti, ale uznajte, že za ten výsledok to stojí. Ak naši predkovia krvopotne v minulosti zarábali peniaze na robotách v USA, Francúzsku, Nemecku a podobne, aby potom mohli doma nakúpiť pôdu, nie sme im tak trochu dlžní urobiť to pre nich, aby výsledok ich mozoľov užívali ich potomkovia a rozvoj obcí napredoval? Alebo ste presvedčení, že sa v hroboch neobracajú pri myšlienke, že ich vlastníctvo užíva štát nie raz v rozpore so záujmom obce samotnej? Nech si odpoviete akokoľvek, my sme vám ponúkli riešenie a preukázali aj výsledok. Ak budete potrebovať pomôcť, pomôžeme. Ak budete chcieť kritizovať, kritizujte. My ale nechceme čakať so založenými rukami a len frlať, že sa to nedá. Dá sa to...

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan, Sagan a opäť Sagan. Chlapec bez nervov je tretí raz majstrom sveta

Pre mňa je to neuveriteľné, výnimočné, vravel slovenský cyklista.

ŠPORT

Čo všetko sa stalo, aby zo Sagana bola superstar

Začínal na sestrinom bicykli, teraz zarába milióny ročne.


Už ste čítali?